orp متر

ORP متر چیست؟

ORP متر ، مسئولیت اندازه گیری ولتاژ بسیار کم تولید شده با پروب قرار داده شده در آب اوزونات را برعهده دارد. الکترود داخل ORP متر از پلاتین یا طلا ساخته شده است، که به طور قابل توجهی الکترون های خود را به اکسید کننده بر می گرداند. ولتاژ تولید شده درORP متر که با یک الکترود نقره (مرجع) در یک محلول نمک نقره مقایسه شده است، شبیه به یک پروب PH است.

پتانسیل کاهش اکسیداسیون یک راه حل اندازه گیری میزان اکسید کننده یا کاهش دهنده محلول است. بهترین استفاده از اندازه گیری ORP در نظارت و کنترل واکنش های کاهش اکسیداسیون است.

اندازه گیری ORP متر ، درجه ای که یک ماده قادر به اکسیداسیون و یا کاهش یک ماده دیگر است را نشان می دهد .در ORP با استفاده از millivolts (mv) میزان اکسید کنندگی اندازه گیری می شود. مثبت خواندن ORP نشان می دهد که ماده عامل اکسید کننده است.

نحوه استفاده از ORP متر

ORP متر دارای یک الکترود ORP و یک الکترود مرجع است. الکترود ORP به این منظور طراحی شده است که یا الکترونها را به یک اکسیدان بدهد یا الکترونها را از یک کاهش دهنده دریافت کند. این واکنش های شیمیایی تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که الکترودهای پتانسیل ایجاد شده که ناشی از ساختار اتفاقی است برابر با ORP محلول گردد. الکترود مرجع در یک ژل پایدار قرار گرفته است که با استفاده از آن، اندازه گیری ولتاژ هر الکترود ارزیابی می شود.