ترانسمیتر لودسل

ترانسمیتر لودسل

ترانسیمتر لودسل برای ارسال مقادیر اندازه گیری شده توسط لودسل به یک سیگنال استاندارد که معمولا 4 تا 20 میلی آمیر است مورد استفاده قرار میگیرد . ترانسمیتر های لودسل معمولا در مدلهای ریلی و برای نصب در تابلو مورد تولید میگردند و بسته و در مدلهای پیشرفته تر با خروجی مدباس و یا یکی از پروتکهای متعارف ارائه میگردد .

برای انتخاب ترانسمیتر لودسل بایستی به موارد زیر توجه کرد :

-محدوده اندازه گیری ترانسمیتر لودسل

-نوع خروجی ترانسیمتر

-دقت اندازه گیری ترانسمیتر لودسل

-نحوه نصب

-در صورت لزوم پروتکل ارتباطی با شبکه ترانسمیتر لودسل