اسکرین های سانتریفیوژ

 

 

اسکرین های سانتریفیوژ
سانتريفيوژ به دستگاهي گفته مي شود كه با سرعت زيادي به دور خود چرخيده و در همين حال با استفاده از نيروي گريز از مركز ايجاد شده ، مواد درون خود را نيز به بيرون پرتاب مي كند.
سانتريفيوژ به واسطه چرخش بسيار سريع محفظه اي به دور خود، هر آن چه در درون آن وجود دارد به سمت بيرون تحت فشار قرار مي گيرد . اين دستگاه مي تواند در بر گيرنده هر ماده اي باشد…

در صنایع قند و شکر و به صورت کلی در صنایع غذایی به کرات از سانتریفیوژها برای اهداف مختلف استفاده میگردد. در اکثر این دستگاهها اسکرینها نیکلی یا توری  نیکلی استفاده میگردد که به عنوان صافی جدا کننده آب میوه یا  چغندر را از ملاس عمل نموده و از لحاظ بهداشتی حائظ اهمیت میباشد.

 

این نوع اسکرین های نیکلی سانتریفیوژها  با شیار هایی به ابعاد خاص با تکنولوژی های پیشرفته ساخته میشوند که سرآمد تولید کننده های آن در کشور آلمان میباشد.

 

صافی های نیکلی سانتریفیوژ بعضا با کیفیت پایین در برخی کشورهای شرقی ساخته شده و بدلیل تنشهای سیاسی در ایران مجبورا استفاده میشود که کارایی لازم را ندارند و  معمولا با شکایت کارخانه های مواد غذایی همراه است بطوریکه حتی قیمت پایین آنها  نمیتواند انگیزه و پوششی برای خرید این نوع اسکرین ها باشد.

شرکت بیرتک وارد کننده انواع اسکرین ها و صافی یا توری های نیکلی سانتریفیوژ از آلمان فرانسه و هند است که در راستای حمایت کلیه کارخانه های مواد غذایی به رسالت خویش عمل میکند.

جدول صافی های سانتریفیوژ

CENTRIFUGAL MANUFACTURER ATUL STANDARD SCREENS
BMA – Germany BMA K 850/30°, BMA K 850/35°, BMA K 1000/35°, BMA K 1001/35°, BMA K 1100/30°L (T+B), BMA K 1300/30°,BMA K 1301/30°(T+B), BMA K 1500/30°(T+ B), BMA K 2100/30°, BMA K 2200/30°, BMA K 2300/30°, BMA K 2400/30°, BMA K 2900/30°
National Heavy Engineering Co-op -lndia NK 1100/30°(T + B), NK 1300/30°,NK 1301/30°(T + B) NK 1500/30° (T + B)
Bosco – Italy BOSCO B-5, BOSCO B-6, BOSCO B-6-1100/34°,BOSCO BCSCO 1500, BOSCO B-5/34°
Fives Cail – France FC 1000/BP/34°, FC 1000/AF/30°, FC 1000/SE/25°, FC 1250/BP/34°, FC 1250/SE/28°, FC 1250/30°, FC 1550/30°, FC 1550/34°, FC 1250e/30°, FC 1250e/28°, FC 1300/30°, FC 1250e/34°, FC 1300/34°
FCB-KCP – India KCP 30°, KCP 34°, KCP 1100/34°, KCP 1350/30°, KCP 1350/30°(M)
Fletcher Smith – U.K ROTA 900/30°, ROTA 1300/25°
Hein Lehmann – Germany HL KONTI 6/34°, HL KONTI 8/30°, HL KONTI 8/34°,
HL KONTI 9/34°, HL KONTI 12/30°, HL KONTI 10/30°,
HL KONTI 10/34°, HL KONTI 12/34°, HL KONTI 12/28°
Walchand Nagar Industries – India KONTI 6/34°, KONTI 8/30°, KONTI 8/34°, KONTI DC 9/34°,
KONTI DC 12/34°, KONTI DC 10/30°, KONTI DC 10/34°,
KONTI 12/30°, WK-1150/30°, DC 1350/30°, WK-1500/30°
Krupp Industries – India C 1100/34°, SC 1100/34°, SC 1100/30°, SC 1350/34°, SC 1350/30°, KC 1100T/30°, KC 1500T/30° ,KC 1350/30°
Mausa S A .- Brazil KONTI 6/34°, KONTI 10/34°, KONTI 12/34°KONTI 14/34°, KONTI 14E/30°,
NQEA . Australia NQEA
Pieralisi – Italy SCP-C5/30°, SCP-C5/34°
Salzgitter – Germany SMAG CC 900/34°, SMAG CC 900/30°
Silver Weibull – U.S.A. SILVER 63/30°, SILVER 3630, SILVER 4630 , SW 1320/C
STG-FCB – Australia STG 85 L, STG 110 H, STG 110 HG
Swidnicka Fabryca – Poland C – 600, C – 1283, C – 1622, C – 2149, C – 2149/34°, ACWW 1000A
Thomas Broadbent – U. K. SPV 1220/30°, SPVH 1100/25°
Tsukishima Kikai company Ltd – Japan CONIX 110, CONIX 110N/30°
Western States Machine Co Inc – U.S.A. ROBERTS 34, CC 5, CC 6A, 37×30 1098(B), CC 8, CC 1100/30°
ZVU – Czech OKK 1400 M
Xiangtang Centrifuge – China IL 1000 N
Gungxi Su Group – China LIT 850, LIT 1000, LIT 1200, LIT 1400, LIT 1100
Sangerhausen – Gmbh FKHO 1400 -C, FPI 1321 K-01, FKHO 1250 -B
Note :- All types of screens are chrome plated 12-14 microns on working side of the screen. Other types of Screen Slot Slzes & thicknesses available upon request. Above specification are subject to change without notice.
ATUL SCREEN TYPE SLOT SIZE (MM) OPEN AREA (%) THICKNESS (MM)
ATUL STANDARD Type 1 for normal applications 0.06 x 2.20
0.09 x 2.30
0.13 x 2.32
0.15 x 2.35
6.0
9.0
13.9
15.5
0.27
0.25
0.24
0.23
ATUL STANDARD Type 2 for normal applications 0.06 x 1.66
0.09 x 1.68
0.13 x 1.72
7.0
9.5
14.0
0.25
0.23
0.21
ATUL STANDARD Type 3 0.04 x 2.35
0.05 x 2.36
0.06 x 2.37
0.09 x 2.40
4.5
5.6
6.8
10.3
0.32
0.31
0.30
0.28
SUCROMAX Type 4 For Higher Throughput 0.04 x 2.76
0.06 x 2.78
0.09x 2.80
5.00
7.50
11.00
0.32
0.30
0.28